BBV Ceramic Ultra Shine - Bollnäs Bilvård Volym 2,5L
  BBV Ceramic Ultra Shine
  • BBV Ceramic Ultra Shine

  BBV Ceramic Ultra Shine

  819,00 kr
  655.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1121002
  Keramiska versionen av BBV Ultra Shine (Köp produkten här), tjockare skum, bättre glans & vattenavrinning. Allt man vill ha.
  Ger otrolig glans i ett svep med svampen. Går att använda tillsammans med svamp / tvätthandske eller skumma ut med hjälp av en Foam Lance

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Specifikationer

  1. Användningsområde: keramiskt bilschampo

  BBV's Rekommenderade instruktioner

  • Förtvätta först noggrant (tvättguide som du kan läsa här)
  • För bäst effekt häll 1-2 korkar med Ceramic Ultra Shine i en blöt svamp eller tvätthandske
  • Svampa bilen, börja med de minst smutsiga delarna (Tak > Vindruta > huv > Övre delen av sidorna > Fronten > Nedre delen av sidorna > Bakdelen)
  • Skölj svampen ofta och fyll på vid behov.
  • Spola noggrant av bilen
  • För att minimera risken för vattenfläckar skölj med lågtryck (trådgårdsslang) & torka bilen med ex BBV Water Catcher.
  • För användning i Foam Lance använd koncentrat eller max 50% spädning i behållaren.
  • Undvik att tvätta i direkt solsken, låt ej produkten torka in på ytan.  Säkerhetsinformation

  Fara!
  Orsakar allvarliga ögonskador!
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer!
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).
  Använd ögonskydd. (P280).
  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310).
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
  Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. 

  Innehåll

  1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte; 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO

  Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on . Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH208).
  UFI:804Y-WC6T-H10N-FKD1

  Nerladdning

  SDB BBV Ceramic Ultra ShinePDF

  SDB BBV Ceramic Ultra ShinePDF

  Nerladdning (366.32k)