BBV Tire & Vinyl Gloss - Bollnäs Bilvård Volym 500ml
  • Reducerat pris
BBV Tire & Vinyl Gloss
  • BBV Tire & Vinyl Gloss

BBV Tire & Vinyl Gloss

171,00 kr 40%
285,00 kr
136.8 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

1551500

Petroleumbaserad vinylglans för gummi- och plastdetaljer ut- och invändigt.
Tire & Vinyl Gloss återger lystern på slitna plast och gummidetaljer.
Ger samtidigt en skyddande finish som håller ”ny känslan” länge.
Fungerar även utmärkt för lättare rengöring och uppfräschning av dörrgångar/fälgar.

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Tire & Vinyl Gloss

Tire & Vinyl gloss är tillverkad och utvecklad för att bevara plast, vinyl och gummidetaljer i nyskick. 
Produkten är en väldigt lättarbetad och dryg vinylglans för däck, lister och plast. Den ger en fräsch och blank yta även på slitna detaljer utvändigt.

Den håller glansen längre och men är också tåligare mot kemikalier tack vare att produkten är petroleumbaserad. 

Du sprayar på Tire & Vinyl Gloss på önskad yta och därefter kan du även eftertorka med en mikrofiberduk. 

Produkten funkar även väldigt utmärkt för lättare rengöring och uppfräschning av dörrgångar/fälgar! 

OBS! Använd ej på gummimattor, pedalerna eller ratten då medlet gör att det blir väldigt halt och det är en säkerhetsrisk! 
 

Vinylglansen som ger däcksidor, plast och gummidetaljer en skyddande finish.

 

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökningförbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och ansiktsskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåll

  AQUA, Natriumalkyletoxysulfat,

Poly,ethylene,oxide,mono-2-propylheptyl,ether.

Nerladdning

SDB BBV Tire & Vinyl Gloss

SÄKERHETSDATABLAD

Nerladdning (248.56k)