Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml - Volym 15ml
  • Reducerat pris
Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml
  • Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml
  • Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml
  • Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass

Gtechniq G1+G2 ClearVision Smart Glass

153,00 kr 10%
170,00 kr
122.4 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

GT0107015

G1 ClearVision Smart Glass är en revolutionerande vattenavvisande beläggning som använder en extremt hållbar Nano-active teknologi  som fäster sig på glaset och bildar ett super hårt vattenavvisande lager! Håller ca 2000 MILES (3218 svenska mil) när man applicerar 2 lager

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Nano teknologi som ger grym vattenavrinning

Gtechniqs G1 ClearVision Smart Glass skyddar din ruta emot smuts och föroreningar, ger grym vattenavvisning och smutsavvisande effekt och ger bättre sikt det gör även så att is inte fäster lika hårt, så det blir enklare att få bort is enklare. G1 ClearVision Smart Glass bygger på samma nano-active tekonlogi som C1 Crystal Lacquer bygger på och många andra Gtechniq coatings.

G1 ClearVision Smart Glass håller ca 2000 MILES (3218 svenska mil)

Användning

-Späd inte ut produkten!

-Försäkra dig om att ytan inte står i direkt solljus och att temperaturen är mer än 5°C ytan måste även vara helt ren och torr.

-Använd BBV Glass Cleaner för att få ytan helt ren ifrån olja, fett och andra föroreningar!

-Använd en appliceringsduk och Foam Applikator för optimalt resultat. 

-Applicera G1 över ytan noggrant för fullständig täckning, för vindrutan bör man applicera totalt 3 lager, 2 st direkt efter varandra och sen vänta 5 minuter och sedan applicera det 3e lagret. För sido rutorna räcker det med 1 lager.

-Efter applicering låt torka i 15 minuter.

-Använd sedan en luddfri bommuls trasa och applicera G2 Residue remover och putsa av ytan. Bommulstrasa är att rekommendera för att en mikrofiberduk kan i vissa fall ta bort för mycket av lagret.

-Efter applicering och torkning så är det viktigt att rengöra torkarbladen noggrant eller bäst av allt byta ut dem till nya. Kolla även så allt överflödigt medel är borta.

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Innehåll 

propan-2-ol

Nerladdning

SDB G1 Clear Vision SG

SDB G1 Clear Vision SG

Nerladdning (264.02k)